Delta-NEM

Podkapitola

Umožňuje sdružit několik kapitol pod jednu kapitolu nadřazenou.

Kromě nadpisu a popisu nadřazené kapitoly a seznamu podřízených kapitol lze zadat další parametry.

Obecné parametry ocenění

Zde lze změnit datum, ke kterému jsou dané podkapitoly oceňovány. Lze tak například zajistit variantní ocenění – např. současnou a budoucí hodnotu nemovitosti. Dále lze nastavit umístění nemovitosti. To je užitečné pro ocenění nemovitostí, které zasahují do více katastrálních území.

V obou případech je obsaženo tlačítko „dědit hodnoty“. Pokud je zamáčknuté (označené), je datum ocenění a umístění nemovitosti shodné, jako je nastaveno v úvodu dokumentu (resp. v nadřízené kapitole). Pokud chcete některou hodnotu změnit, je třeba označení tlačítka vypnout. Ve výchozím stavu je jsou hodnoty děděny (tj. jsou shodné jako ve zbytku dokumentu).

Listy vlastnictví

Zde lze zadat listy vlastnictví specifické pro dané podřízené kapitoly. Tak lze rozdělit části nemovitosti, které jsou evidovány na různých listech vlastnictví.

Ocenění

Zde je uveden seznam kapitol podřízených této kapitole. U každé podřízené kapitoly je zobrazena i cena. Stejný seznam je neustále zobrazen i v levém panelu okna dokumentu.

Obvyklá cena celkem

V této sekce lze zvolit, jak se určí celkové cena z cen jednotlivých podřízených kapitol.

Způsob stanovení výsledné ceny

Odborný odhad – umožňuje zadat libovolnou částku jako výslednou cenu.

Součet podkapitol – výsledná cena se určí sečtením výsledných cen podřízených kapitol (výchozí možnost).

Nestanovovat výslednou cenu – kapitola nebude mít výslednou cenu, půjde pouze o popisnou kapitolu. I v případě, že podřízené kapitoly budou mít výslednou cenu, se jejich cena nepromítne do výsledné ceny odhadu.

Typ výsledné ceny

Umožňuje zadat název ceny (např. Obvyklá cena, Mimořádná cena a pod. ). Zadaný text se vypíše jako popisek před výslednou cenu.

Nadpis výsledné ceny

Text nadpisu, který bude ve výsledném textu uveden nad vypsáním výsledné ceny kapitoly a jejím případným zdůvodněním.

Standardně se použije název celé kapitoly doplněný textem „– celkem“. Je možné nadpis úplně vynechat nebo zadat libovolný jiný.

Rekapitulace

Zde je možné zvolit různé možnosti, které ovlivňují způsob rekapitulace cen podřízených kapitol.

Rekapitulovat podřízené kapitoly

Pokud je tato možnost označena, budou v rekapitulaci na konci dokumentu uvedeny ceny všech podřízených kapitol následované souhrnnou cenou. Pokud je možnost vypnuta, bude v rekapitulaci uvedena jen souhrnná cena.

Ve výchozím nastavení se rekapitulují i ceny podřízených kapitol.

Sestavit rekapitulaci

Touto volbou lze zvolit, zda se má sestavit dílčí rekapitulace pouze pro podřízené kapitoly této podkapitoly. Pokud je vybrána možnost „neuvádět rekapitulaci“, budou podřízené kapitoly rekapitulovány pouze standardně na konci dokumentu.

Volba „rekapitulace na konci kapitoly“ vytvoří tabulku dílčí rekapitulace na konci této podkapitoly.

Volba „rekapitulace na konci dokumentu“ vytvoří dílčí rekapitulaci na konci, před vlastní souhrnnou rekapitulací.

Volba „rekapitulace na konci kapitoly i dokumentu“ kombinuje obě možností – dílčí rekapitulace bude uvedena dvakrát.

Pokud je zvoleno vytvoření dílčí rekapitulace a je zároveň vypnuta možnost Rekapitulovat podřízené kapitoly, v dílčí rekapitulaci budou podřízené kapitoly obsaženy, v celkové nikoli.

Následují položky umožňující rozdělit cenu. Jejich funkce je popsána v samostatné kapitole.