Delta-NEM

Věcná hodnota podle THU

Věcná (někdy též reprodukční) hodnota stavby je odhad nákladů na nové pořízení dané stavby. Program Delta-NEM umožňuje přímé využití cenových ukazatelů firmy RTS Brno. K využití dat RTS je třeba, aby licence k programu obsahovala Pořízení dat THU firmy RTS Brno na aktuální rok.

Pro stanovení věcné hodnoty je třeba určit jednotkové množství (typicky obestavěný prostor). Pro přehlednost lze tuto hodnotu rozdělit v tabulce na několik pojmenovaných částí. Tyto hodnoty se sečtou.

Pro použití dat RTS je třeba označit možnost Použít databázi reprodukčních cen RTS. Ve zobrazené tabulce stisknutím tlačítka ve sloupci JKSO zobrazí okno pro výběr typu stavby a dalších charakteristik. Na základě tohoto výběru se přímo určí jednotková cena.

Cenu z databáze RTS lze v tabulce dále upravit koeficienty: IC (cenový index), IP (index polohy), IV (index vybavení), KP (koeficient plochy podlaží) a KV (koeficient výšky podlaží). Dále lze určit procento vedlejších rozpočtových nákladů (VRN). Takto upravená jednotková cena je zobrazena ve sloupci UJC.

Je případně možné vybrat více typů staveb. Tabulka obsahuje sloupec Váha, jehož hodnota slouží k vypočtení váženého průměru cen zvolených typů staveb.

Výsledná jednotková cena oceňované stavby se automaticky určí jako vážený průměr vybraných typů staveb. Pokud se zruší označené políčka nastavit automaticky průměrnou cenu, lze určit jednotkovou cenu libovolně. Určení jednotkové ceny by pak mělo být zdůvodněno v popisu.