Delta-NEM

Věcná břemena

Pro ocenění věcného břemene lze použít jednu z následujících metod:

Univerzální varianta

Výpočet pomocí diskontování ročního užitku.

Nájemné

Jako univerzální varianta, výpočet ročního užitku je rozložen do několika položek relevantních pro výpočet na základě nájmu.

Simulované nájemné

Jako nájemné, roční jednotkové nájemné se navíc určí procentem z jednotkové ceny stavby, na níž břemeno vázne.

Paušálně 10 000,– Kč

Paušální částka 10 000,– Kč (podle §16b, odst. 5 zákona č. 151/1997 Sb.)

Podle smlouvy

Jako univerzální varianty, pouze je v souladu s §16b, odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb. připomenuto, že roční užitek podle smlouvy nesmí být o více než 1/3 nižší než cena obvyklá.

Pevná částka

Hodnota břemene se určí výpočtem podle uvážení znalce.

Výběr Věcné břemeno jako užitek oprávněného (kladná hodnota břemene)/Věcné břemeno jako závada na nemovitosti povinného (záporná hodnota břemene) určuje, zda se určená hodnota věcného břemene zahrne do celku posudku jako kladná hodnota (přičte se k ostatním oceňovaným objektům) nebo jako záporná hodnota (odečte se od ostatních oceňovaných objektů).

Poznámka: hodnotu ročního užitku lze zadat pomocí matematického výrazu, aby bylo zřejmější, jak se k částce došlo. Viz kalkulátor.