Delta-NEM

Přístup do katastru nemovitostí

Program Delta-NEM je schopen přistupovat na server Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK) a automaticky odtamtud přebírat informace o vlastnictví, výměry pozemků, katastrální mapy a další údaje.

Pro přístup k serveru ČÚZK slouží oddíl Listy vlastnictví v úvodní části posudku. Stisknutím tlačítka Přidat list vlastnictví se do tabulky listů vlastnictví přidá další záznam. Dále vyplňte číslo listu vlastnictví (je nutné, aby již byl správně zadán katastr). Tlačítkem , které je umístěno napravo od čísla LV, se otevře okno s informacemi o daném listu vlastnictví, které lze zjistit ze serveru ČÚZK (viz obrázek níže). Při prvním otevření bude patrně chvíli trvat, než se jeho obsah ze serveru načte.

Okno listu vlastnictví

Okno listu vlastnictví obsahuje všechny informace, které se o daném LV dají z internetu zjistit.

S obsahem LV lze provádět tyto úkony pomocí obsažených tlačítek:

•
Převzít vlastníky do posudku – okopíruje vlastníky z LV do tabulky listů vlastnictví (viz obrázek výše).
•
Převzít parcely do posudku – okopíruje seznam parcel a všech příslušných informací (výměry, BPEJ, účel užití...) do sekce posudku Pozemky. Tlačítko zobrazí okno, kde lze vybrat, které parcely mají být převzaty. Převzetí parcel nyní funguje jen při ocenění podle vyhlášky. Poznámka: zatřídění pro potřeby vyhlášky nemusí být na základě informací z katastru úplně přesné. Je třeba je zkontrolovat a případně parcely přesunout do správné tabulky.
•
Uložit parcely do souboru – uloží seznam parcel do strojově čitelného textového souboru, který následně dá načíst např. do tabulkového kalkulátoru (Excel a pod.). Funkce je dostupná pouze pokud licence k programu obsahuje Modul Expert.
•
Aktualizovat data z internetu – znovu načte celý obsah LV z internetu. Může být potřeba zejména pokud načtení selhalo např. vinou chyby internetového připojení.

Pro každou jednotlivou parcelu, stavbu a jednotku je v okně LV tlačítko, kterým se zobrazí okno s podrobnostmi o daném objektu.

Okno parcely

Okno parcely obsahuje souhrnné informace o jedné parcele. Na kartách Katastrální mapa a Ortofoto mapa lze zobrazit příslušné varianty mapy dané parcely (viz obrázek níže).

Na kartách s mapou jsou dole umístěna tlačítka, pomocí nichž lze s mapou manipulovat:

•
Vložit mapu jako přílohu posudku – vloží kopii katastrální mapy do příloh posudku.
•
Kopírovat mapu do schránky – okopíruje mapu jako obrázek do schránky systému Windows. Mapu lze potom vložit klávesami Ctrl+C kamkoli do textu (případně i v jiném programu než Delta-NEM, např. Word)
•
Zobrazit mapu na internetu – zobrazí stránku s prohlížečem katastrálních map na serveru ČÚZK.