Delta-NEM

Uložení do deníku

Pokud se používá úložiště dokumentů, program automaticky udržuje znalecký deník a příslušnou číselnou řadu dokumentů.

Dokumentu se přiřadí číslo stisknutím tlačítka „uložit do deníku“, které je zobrazeno za popiskem „Číslo dokumentu“ v úvodu hlavní kapitoly posudku (tj. když je aktivní první položka shora v seznamu kapitol v levém panelu, nadepsaná „Dokument“).

Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí okno umožňující upřesnit přiřazované číslo dokumentu (viz obrázek výše).

•
Pokud se vede zvlášť deník pro posudky a pro odhady, je třeba v okně vybrat, do kterého deníku se má dokument zařadit.)
•
Dále je v okně zobrazeno číslo, které je další v pořadí podle číselné řady. Na přelomu roku může být potřeba určit, že posudek spadá již do dalšího roku. To se udělá tlačítkem „nastavit rok XXXX
•
Pokud se dělá revize (doplnění, dodatek) k existujícímu posudku, který již měl přiděleno číslo, lze zaškrtnout políčko „revize dokumentu“. Původní číslo dokumentu bude pak zachováno, pouze k němu bude připojeno číslo revize (doplnění, dodatku).

Formát číslování a další podrobnosti lze změnit v nastaveních úložiště dokumentů.

Poznámka: Pokud chcete vytvořit revizi (doplnění, dodatek) existujícího dokumentu, nejsnáze se to provede pomocí položky nabídky Soubor|Vytvořit revizi dokumentu. Příkaz vytvoří kopii dokumentu se stejným číslem, pouze zvýší číslo revize.

Pokud není povoleno úložiště dokumentů (a tedy program neudržuje ani deníky), je na místě tlačítka „uložit do deníku“ jen pole, do kterého může uživatel vyplnit číslo podle svého uvážení.

Nad číslem dokumentu je umístěno pole „Nadpis dokumentu“. Tento nadpis se vypisuje na titulní stránku spolu s číslem posudku. Při vytvoření nového dokumentu je nadpis nastaven na „Znalecký posudek“ (nebo „Odhad“, pokud není povolen znalecký deník posudků). Při uložení posudku do deníku, jak bylo popsáno výše, se pro nadpis dokumentu automaticky použije text určený v nastaveních programu úložiště dokumentů, takže se o něj uživatel nemusí starat. Pouze, pokud se úložiště nepoužívá, může být případně nutné text nadpisu upravit.