Delta-NEM

Vytvoření úložiště dokumentů

Při první spuštění programu se automaticky zobrazí průvodce vytvořením úložiště dokumentů. Pokud jste při prvním spuštění úložiště nevytvořili, můžete tak učinit později z nastavení programu (nabídky Nastavení|Nastavení programu, sekce Nastavení úložiště).

Kroky průvodce vytvořením úložiště:

1. Výběr úkonu

Vytvořit úložiště

Bude vytvořeno úložiště dokumentů. Standardně je úložiště vytvořeno ve složce Delta-NEM pod složkou Dokumenty. Doporučujeme toto nastavení ponechat. Pokud jej přesto chcete změnit zrušte v okně označení volby „použít výchozí parametry úložiště“.

Připojit existující úložiště

Umožní programu používat existující úložiště. Program předpokládá, je úložiště vytvořeno ve složce Delta-NEM pod složkou Dokumenty. Pokud chcete připojit úložiště v jiné složce, zrušte označení volby „použít výchozí parametry úložiště“ a vyberte požadovanou složku.

Takto lze připojit více instalací programu k jednomu úložišti, které je umístěno na síťovém disku, a sdílet tak práci mezi členy týmu.

Tuto možnost lze také použít k přenesení úložiště na jiný počítač. Na původním počítači úložiště odpojte (pomocí okna Nastavení úložiště), celou složku úložiště okopírujte na jiný počítač a zde proveďte jeho připojení.

Nepoužívat úložiště

Úložiště nebude vytvořeno a průvodce bude ukončen.

Tuto možnost zvolte při prvním spuštění programu na svém druhotném počítači (např. notebook), kde chcete posudky příležitostně upravovat, ale počítač nemá sloužit k jejich ukládání a archivaci.

Viz kapitolu Práce na více počítačích.

Pokud zrušíte označení volby „použít výchozí parametry úložiště“, je možné zadat složku, kde bude úložiště vytvořeno (resp. kde se nachází již existující úložiště k připojení). Lze zvolit, jestli se zadaná složka nachází pod složkou Dokumenty. Pokud ne, je třeba zadat plnou cestu ke složce.

Dále lze pro úložiště zadat název, který se zobrazuje v dokumentech exportovaných z úložiště. Iniciálně obsahuje jméno uživatele, na kterého je program licencován. Viz kapitolu Práce na více počítačích.

2. Nastavení znaleckého deníku

S úložištěm dokumentů je propojen znalecký deník. Program automaticky čísluje dokumenty podle číselné řady znaleckého deníku. Zároveň eviduje i všechny ostatní údaje potřebné pro znalecký deník.

Zde můžete vybrat, zda chcete znalecký deník vést. Všechny údaje zde nastavené lze později změnit v nastaveních programu (viz Nastavení úložiště).

Povolit deník

Pokud možnost není označena, znalecký deník nebude vytvořen. Nevytvářet deník může být žádoucí, pokud nezpracováváte znalecké posudky, ale pouze odhady. Deník pro odhady lze vytvořit v následujícím kroku průvodce.

Hlavní nadpis dokumentu

Nadpis, který bude uveden nahoře na titulní straně dokumentu (např. „Znalecký posudek“).

Formát číslování dokumentů

Program Delta-NEM automaticky udržuje číselnou řadu dokumentů uložených do deníku. Zde lze zvolit formát tohoto číslování. Formát číslování sestává z těchto prvků uzavřených do lomených závorek (znaménko větší a menší než):

<ČC>

– číslo celkové, které průběžně vzrůstá o jedničku s každým dokumentem.

<ČR>

– číslo v roce; průběžně vzrůstá, na počátku každého roku se začne číslovat od 1.

<RR>

– dvě poslední číslice letopočtu.

<RRRR>

– plný letopočet.

Tyto prvky budou u každého dokumentu nahrazeny příslušnými číselnými hodnotami. Kromě těchto prvků může formát čísla obsahovat libovolné další znaky; typicky např. pomlčky či lomítka pro oddělení nebo písmena na začátku a konci pro bližší identifikaci, čeho se číslo týká a pod.

Nejčastější formáty lze vybrat z nabídky.

Formát textového výstupu

Formát, který bude mít textový výstup znaleckého deníku vytvořený v okně úložiště dokumentů.

Poslední dokument deníku

Umožňuje nastavit výchozí číslo číselné řady dokumentů, případně přeskočit číslo dokumentu, který nebyl uložen v úložišti. Následující dokument bude mít číslo o jedničku vyšší.

Pokud se má číslovat od začátku, nechte pole prázdná.

3. Nastavení deníku odhadů

Totéž jako předchozí krok, ale pro odhady. Povolte vytvoření deníku, pokud vyváříte odhady, které nevedete jako znalecké posudky.

4. Import starších dokumentů

Nakonec lze do úložiště převést posudky a odhady vytvořené ve starších verzích programu. Import posudky a odhady pouze okopíruje do úložiště, původní soubory zachová beze změny. Pokud import neprovedete hned při vytvoření úložiště, můžete ho provést později z okna Nastavení úložiště.

Postup importu je popsán samostatně v kapitole Import do úložiště dokumentů.