Delta-NEM

Import do úložiště dokumentů

Importem se rozumí převedení existujících posudků, které byly vytvořeny staršími verzemi programu Delta-NEM, případně jinými programy na oceňování. Proces importu vytvoří kopie existujících posudků v úložišti, původní soubory jsou ponechány na svých místech na disku beze změny.

Vzhledem k tomu, že se s úložištěm dokumentů zároveň udržuje znalecký deník (resp. deník odhadů), provádí se spolu s importem posudků i import případných znaleckých deníků vytvořených staršími verzemi programu. Proces importu informace z obou zdrojů ­ vlastních posudků i deníků ­ zkombinuje podle potřeby.

Výhodou konverze je, že jsou existující posudky shromážděny na jednom místě a lze mezi nimi snadno vyhledávat a provádět další úkony.

Import lze spustit na konci vytváření úložiště dokumentů nebo jej lze vyvolat kdykoli později z okna nastavení úložiště tlačítkem „Import starších dokumentů“. Import lze takto provádět i po částech, nebo dodatečně do již existujícího úložiště.

Proces importu probíhá v několika krocích:

1. Určení složek pro import

Vyberte jednu nebo více složek na disku, ve kterých jsou uloženy staré posudky/odhady. K výběru složky lze použít tlačítko s třemi tečkami umístěné vpravo od řádku pro název složky.

Pokud byl při vytváření úložiště povolen deník pro posudky i odhady, lze určit, jestli se dokumenty z dané složky mají všechny automaticky zařadit do jednoho nebo druhého deníku. Pokud jsou v dané složce promíchány jak odhady, tak posudky, ponechte označené obě možnosti – dokumenty budou roztříděny dále během importu. Upozorňujeme, že stará verze rozdělovala posudky do složek „Vyhláška“ a „Obvyklá cena“, přičemž se toto dělení nemusí shodovat s dělením na posudky a odhady.

Pokud jsou v určených složkách nalezeny znalecké deníky vytvořené starou verzí programu, importují se všechny posudky/odhady uložené v těchto denících bez ohledu na to, ve které složce jsou uloženy. (Starý znalecký deník udržoval informaci o umístění posudků v něm zapsaných.)

Pokud jste zadali všechny požadované složky, stiskněte tlačítko „Importovat deníky a dokumenty“.

2. Výběr deníků pro import

Před dalším krokem program projde zadané složky a zobrazí přehled nalezených souborů. Pokud nalezne soubory se staršími znaleckými deníky, vypíše jejich seznam do tabulky v horní části okna. Pro každý starý deník lze určit, zda se mají jeho záznamy importovat do nového deníku posudků, odhadů, nebo se nemá importovat vůbec.

Ve spodní části okna je zobrazen počet nalezených starých posudků/odhadů. Dále lze určit, jestli se mají importovat i soubory, které nebyly zaneseny do starých deníků. Ve staré verzi programu bylo možné vytvářet posudky, které uživatel mohl nebo nemusel zanést do znaleckého deníku udržovaného programem. Pokud možnost „importovat dokumenty nezařazené do deníků“ vypnete, budou se ze zvolených složek importovat pouze deníky povolené výše a všechny posudky v nich zapsané, ať už jsou uloženy v jakékoli složce. Pokud ji zapnete, budou navíc importovat i všechny posudky uložené ve zvolených složkách případně nezařazené do žádného deníku.

3. Výběr jednotlivých dokumentů

Dále program projde všechny určené soubory a pokusí se je převést do nové verze programu. Při tom může dojít k různým problémům, takže program před definitivním převzetím vybraných dokumentů do úložiště zobrazí přehled (viz obrázek), kde jsou importované dokumenty rozděleny do několika skupin:

•
Připravené k importu – dokumenty, u kterých nedošlo k žádným problémů a budou převedeny. Pokud obsah skupiny rozbalíte klepnutím na znaménko [+] u nadpisu, můžete případně určit, že se některé dokumenty nemají převádět.
•
Problém s číslem dokumentu – při importu je nutné, aby program správně určil číslo dokumentu, pod kterým má být veden v deníku. Vzhledem k tomu, že ve staré verzi programu bylo možné zadat číslo posudku libovolně, je možné, že program není schopen číslo správně rozpoznat, případně že není schopen určit, jestli jde o posudek nebo odhad v případě, že jsou v novém úložišti povoleny oba deníky. Program se snaží číslo dokumentu rozpoznat podle formátu, který je zadán v nastaveních úložiště dokumentů. Je tedy vhodné se před zahájením importu ubezpečit, že je formát čísla zadán tak, aby odpovídal dřívější zvyklosti číslování dokumentů.

Pokud mají být dokumenty v této skupině importovány, je nutné ručně zadat jejich číslo dokumentu ve sloupci „Cíl importu“.

•
Problém při načítání dokumentu – seznam souborů, které nebylo možné převést do formátu nové verze programu. Tyto soubory nebudou převedeny. Soubory jsou buď poškozeny, nebo mají neznámý formát. Můžete případně zaslat takové soubory společnosti Diotima, pokusíme se zjistit, v čem je problém.
•
Dříve importované soubory – seznam souborů, které již byly importovány do úložiště při předchozím provedení importu. Tyto soubory se znovu neimportují. (Tato skupina není na obrázku nahoře zobrazena).

Popis sloupců v tabulkách přehledu:

Importovat

Zaškrtávací políčko, které určuje, jestli se má daný dokument skutečně importovat.

Soubor pro import

Informace o souboru, ve kterém je původní importovaný dokument uložen:

– Název složky

Složka, kde je dokument uložen.

– Název souboru

– Uloženo

Datum poslední změny původního dokumentu.

Původní deník

Název starého deníku, do kterého byl importovaný dokument uložen

Č. dokumentu (text)

Číslo dokumentu ve formě, jak bylo zadáno ve staré verzi programu. Jde o prostý text, který se program při importu snaží analyzovat podle formátu, který je zadán v nastaveních úložiště dokumentů.

Cíl importu

Deník, do kterého bude dokument importován a číslo, pod kterým bude v deníku veden. Zobrazené údaje jsou ty, které program rozpoznal podle starého deníku a čísla dokumentu. Je možné, že rozpoznané číslo není správné, případně, že nebylo rozpoznáno vůbec. V takovém případě je číslo třeba ručně zadat.

– Deník

Název deníku, do kterého bude dokument importován. (Zobrazeno pouze v případě, že je povoleno více deníků.)

– Č. celk.

Číslo posudku celkem, od začátků číselné řady.

– Č. roku

Číslo posudku v daném roce.

– Rok

Rok, v němž je posudek veden ve znaleckém deníku.

Vyhotovení

Datum vyhotovení, které bylo zadáno ve staré verzi programu v úvodu posudku.

Chyba při převodu

Popis případné chyby, která nastala při pokusu o import dokumentu.

V uvedeném přehledu opravte případné chyby v dekódování čísel dokumentů a případně vyberte dokumenty, které chcete skutečně importovat a stiskněte tlačítko „Importovat vybrané dokumenty“. Tím budou vybrané dokumenty převedeny do úložiště a zaneseny do deníku.

Pokud import zrušíte, úložiště zůstane beze změny.