Delta-NEM

Práce na více počítačích

Jedno úložiště dokumentů vytvořené na síťovém disku může být připojeno k několika instalacím programu Delta-NEM na více počítačích. Je rovněž možné používat program Delta-NEM na několika počítačích, které nejsou propojené v jedné lokální síti (např. počítač doma a v práci.) V tom případě je nezbytné, aby úložiště dokumentů bylo vytvořenou pouze na jednom z nich. Na určeném „hlavním“ počítači pak budou všechny posudky ukládány a bude na něm udržován znalecký deník. Pokud byste vytvořili úložiště na obou počítačích, byly nebyla by udržovaná jedna řada čísel dokumentů, ale dvě, což by patrně vedlo k nežádoucímu zmatku.

Pro přenášení práce mezi hlavním počítačem, kde je úložiště dokumentů, a ostatními počítači lze použít tyto postupy:

1. Vytvoření dokumentu na hlavním počítači

Předpokládáme, že dokument byl vytvořen na hlavním počítači (nerozhoduje, zda již byl uložen do deníku, nebo je teprve ve stavu „rozpracovaný“) a chceme jej přenést na jiný počítač, tam ho upravovat, a upravený dokument přenést zpět do úložiště na hlavním počítači.

Postupujeme v následujících krocích:

1.
Na hlavním počítači otevřeme požadovaný dokument a z nabídky Soubor vybereme příkaz Uložit jako… Zobrazí se okno, kde vybereme název a složku, kam se má dokument uložit. Může jít např. přímo o flash-disk, na němž ho přeneseme na druhý počítač.
2.
Na druhém počítači (nemělo by na něm být vytvořeno úložiště dokumentů) soubor běžným způsobem otevřeme (z nabídky Soubor|Otevřít) a upravujeme. (V záhlaví hlavní kapitoly dokumentu bude stavExterní dokument“, indikující, že dokument byl exportován z úložiště na jiném počítači. Zároveň je zde název počítače a název uživatelského účtu, odkud byl dokument exportován).
3.
Upravený dokument přeneseme zpět na hlavní počítač (např. pomocí flash-disku nebo po síti) a zde ho běžným způsobem otevřeme z nabídky Soubor příkazem Otevřít. Program automaticky detekuje, že jde o kopii dokumentu, který již je uložen v úložišti dokumentů a zobrazí dotaz, zda chcete otevíraný soubor sloučit s dokumentem obsaženým v úložišti.
o
Pokud odpovíte „ano“, změny provedené v souboru na druhém počítači se promítnou do původního dokumentu v úložiště a takto aktualizovaný dokument se otevře.
o
Pokud odpovíte „ne“, bude se upravovat přenesený soubor přímo a stav dokumentu v úložišti bude ponechán beze změny. Aktualizaci stavu dokumentu v úložišti lze provést při příštím otevření upraveného souboru nebo pomocí tlačítka „Aktualizovat úložiště“, které je obsaženo v záhlaví hlavní kapitoly upravovaného dokumentu.

2. Vytvoření dokumentu na jiném počítači

Předpokládáme, že byl dokument vytvořen na jiném počítači a nyní jej chceme přidat do úložiště na hlavním počítači:

1.
Přeneste soubor s dokumentem na hlavní počítač a tam jej otevřete. (V záhlaví hlavní kapitoly dokumentu bude stavVolný dokument“, indikující, že dokument byl vytvořen mimo úložiště.)
2.
Z nabídky Soubor vyberte příkaz Převzít dokument do úložiště. Tím bude v úložišti vytvořena kopie daného dokumentu. Takto vytvořený nový dokument bude dostupný z okna úložiště dokumentů, na kartě „Rozpracované“, tabulka „Dokumenty neuložené do deníku“. Původní dokument se sám zavře a místo něj se otevře dokument nově vytvořený v úložišti, takže další úpravy již probíhají v dokumentu v úložišti. Původní soubor však zůstane beze změny.