Delta-NEM

Úprava ceny kapitoly

Každá kapitola v šabloně obvyklé ceny má na konci několik položek, kterými lze výslednou cenu upravit podle uvážení znalce. Jde o tyto možnosti:

Opotřebení

Pro většinu variant výpočtu opotřebení je třeba znát stáří a životnost stavby. Stáří je možné zadat buď rokem výstavby, nebo přímo hodnotou. Pokud je zadán rok výstavby, přepočte se na stáří na základě data „Podle stavu ke dni“ uvedeného v úvodní kapitole. Naopak, pokud se zadá stáří, dopočte se rok výstavby. Toto uspořádání umožňuje provést přecenění k jinému datu pouhou změnou data „Podle stavu ke dni“. Změna se pak automaticky promítne do všech výpočtů opotřebení.

Je možné zadat i přesné datum výstavby (nejen rok), pokud se zruší označení políčka zadávat pouze rok výstavby.

Životnost je možné zadat buď jako celkovou nebo jako další (relativně k datu ocenění). Ať se zadá kterákoli hodnota, zbývající se dopočte podle stáří stavby.

Úprava ceny o opotřebení se používá jen pro ocenění věcnou hodnotou.

K dispozici jsou tyto varianty:

Značení: s – stáří, z – celková životnost, o – opotřebení jako zlomek o hodnotě 0 až 1

Lineární metoda

o = s/z

Semikvadratická metoda

o= (s/z + s2/z2) / 2
tj. průměr mezi lineární a kvadratickou metodou

Kvadratická metoda

o = s2/z2

Kubická metoda

Metoda navržená prof. Bradáčem. Počítá s tím, že v druhé polovině životnosti stavby je pro opotřebení rozhodující stav konstrukcí dlouhodobé životnosti. Stav konstrukcí dlouhodobé životnosti se zadá procentem: 100 % = dokonalý stav.

Pro podrobnosti viz: Bradáč, A. Teorie oceňování nemovitostí. VIII. přepracované a doplněné vydání. Brno: CERM, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0; strana 207

Odborný odhad

Míra opotřebení se odhadne.

Věcné břemeno

Pokud věcné břemeno vázne specificky na určité části odhadované nemovitosti, lze ho ocenit spolu s ní. Kromě toho lze věcné břemeno ocenit jako samostatnou kapitolu. Oba výpočty jsou shodné, liší se jen umístěním v textu ocenění.

Vlastnický podíl

Umožňuje zadat zlomek vlastnického podílu, pokud se do ocenění má započítat jen poměrná část daného majetku, která připadá na určitého vlastníka.

Úprava ceny přičtením

Umožňuje upravit cenu přičtením specifikovaných hodnot.

Úprava ceny násobkem

Umožňuje upravit cenu vynásobením specifikovanými hodnotami.