Delta-NEM

Vlastní ocenění

Po vytvoření nového dokumentu vyberte jednu z šablon ocenění:

•
MoniT (slouží k analýze trhu, nikoli k oceňování)

Obecné údaje zadávané v hlavní kapitole (první položka v seznamu kapitol v levém panelu okna nadepsaná „Dokument”) jsou v zásadě stejné pro všechny šablony ocenění. Jsou rozděleny do těchto oddílů:

Základní údaje

Číslo dokumentu

Účinná vyhláška

Určí se automaticky na základě položky „Podle stavu ke dni“. Zobrazuje se i v tržních metodikách, protože i v nich lze použít administrativní cenu.

Předmět ocenění, účel ocenění

Texty se umístí na titulní stránku. Pokud chcete zkontrolovat jejich výsledné umístění, přepněte nahoře na kartu „Výstupní text“ nebo stiskněte klávesu F9, která zobrazí výstupní text v samostatném okně.

Pro změnu tvaru titulní stránky, viz Nastavení dokumentu a Nastavení programu.

Interní poznámka

Text, který slouží pouze pro interní potřebu uživatele. Nikam se nepřenáší, nikde se nezobrazuje.

Interní poznámky jsou k dispozici i v jednotlivých kapitolách.

Položky „Lhůta pro provedení“, „Předmět úkonu“ a „Poznámka pro deník“ se pouze přenesou do znaleckého deníku, ve výsledném textu dokumentu nejsou použity.

Předmět a účel ocenění

Texty Předmět ocenění a Účel ocenění se vypíší na úvodní straně. Do textu Předmět ocenění lze případně vložit obrázek, pokud uživatel chce např. fotografii nemovitosti na titulní straně.

Pokud je text ne výsledné titulní straně celkově příliš krátký resp. umístěný při horném okraji, je možné na konec textu Účel ocenění vložit několik prázdných řádků. Výslednou podobu titulní stránky lze zkontrolovat na kartě Výstupní text umístěné při horním okraji okna.

Poznámka: Titulní strana se sestaví podle šablony zadané v nastaveních programu. Pokud je třeba ji upravit jen pro daný jeden posudek, je možné ji upravit v nastaveních dokumentu. Titulní strana se zadává v sekci Tvar textu dokumentu. Předmět ocenění se vloží místo pole šablony <předmět-ocenění>, Účel ocenění se vloží místo pole šablony <účel-ocenění> resp. <účel-ocenění-s-nadpisem>. Pokud v šabloně tato pole chybějí, zobrazí se místo editoru na předmět a účel ocenění editor na celou šablonu titulní stránky.

Pokud byl posudek konvertován z předchozí verze programu, kde nebyla oddělena šablona titulní strany a texty Předmět ocenění a Účel ocenění, je zobrazen editor přímo pro šablonu titulní strany, jak byla zadávána v předchozí verzi programu v okně Úvod a závěr posudku.

Objednatel

Jméno a adresa objednatele. Položky na konci sekce („Číslo objednávky“ a následující) slouží pro znalecký deník.

Vyúčtování

Položky slouží z části pro znalecký deník, z části je může uživatel použít pro sledování úhrad znalečného – zobrazují se souhrnně také v okně úložiště dokumentů.

Nález

Text, který je použit v úvodní, nálezové části posudku. Text již obsahuje výchozí kostru nadpisů. Na několika místech je použito podšrafované pole (například <datum-prohlídky>). Na tato místa program automaticky dosadí ve výstupním textu příslušné hodnoty. Tato pole tedy není nutné měnit. Je možné je smazat a je rovněž možné vložit nové pole pomocí výběrového tlačítka v nástrojové liště „Vložit pole“.

Poznámka: vlastní text ocenění se sestaví podle šablony zadané v nastaveních programu. Pokud je třeba ji upravit jen pro daný jeden posudek, je možné ji upravit v nastaveních dokumentu. Šablona hlavní části se zadává v sekci Tvar textu dokumentu. Nález se vloží místo pole šablony <nález>, Pokud v šabloně toto pole chybí, zobrazí se místo editoru na nález a účel ocenění editor na celou šablonu hlavní části posudku.

Pokud byl posudek konvertován z předchozí verze programu, kde nebyla oddělena šablona hlavní části posudku a text nálezu, je zobrazen editor přímo pro hlavní část posudku, jak byla zadávána v předchozí verzi programu v okně Úvod a závěr posudku.

Umístění nemovitosti

Zde lze zadat obec a katastrální území, kde se nemovitost nachází. Volitelně lze zadat plnou adresu, která však není pro ocenění nutná.

Pro zadání adresy je k dispozici úplný seznam adresních míst v ČR. Pro jeho využití musí být počítač připojen na internet.

Program obsahuje vestavěný Malý lexikon obcí ve verzích pro jednotlivé roky. To mimo jiné usnadňuje zadávání obce a katastru – stačí napsat pár prvních písmen jména a vybrat z nabízených možností. Pokud je název víceslovný, je možná napsat první jedno nebo více písmen z každého slova. Pro zadaný katastr se obec vybere automaticky. Pro zadanou obec lze stisknout tlačítko s třemi tečkami vpravo od pole pro název katastru, které zobrazí seznam všech katastrů obce. Obec i katastr lze případně zadat i pomocí kódu ZUJ.

Následuje charakteristika obce podle Malého lexikonu obcí s platností podle vyhlášky a dne ocenění.

Dále jsou obsaženy ovládací prvky pro výběr charakteristik obce pro ocenění podle vyhlášky (pro koeficienty Oi, P7P9 a IT). Tyto ovládací prvky jsou přítomny i v tržních šablonách ocenění, pro případ, že by v jejich rámci byla použita administrativní cena. Pokud použita není, nemusejí se zadávat.

Listy vlastnictví

Seznam listů vlastnictví. List vlastnictví se přidá tlačítkem „Přidat list vlastnictví“. Program umožňuje načíst přímo obsah listu vlastnictví ze serveru ČÚZK. Podrobnosti naleznete v kapitole Přístup do katastru nemovitostí.

Koeficienty, indexy a ceny podle vyhlášky

Další koeficienty a ceny podle vyhlášky. Index trhu a polohy lze zadat zde pro celý posudek. Je rovněž možné koeficienty zadat zvlášť pro jednotlivé objekty.

Pokud pro danou obec existuje cenová mapa, je to zde uvedeno a je přítomno tlačítko, které zobrazí podrobnosti o platnosti cenové mapy a případné odkazy na internet.

Rekapitulace

V rekapitulaci jsou shrnuty ceny objektů a pozemků v různých variantách (s opotřebením, bez opotřebené, s koeficienty IT a IP a pod.) Formu rekapitulace ve výsledném textu lze upravit pomocí nastavení dokumentu.