Delta-NEM

Co je nového ve verzi 7

Hlavním cílem při vývoji verze 7 programu Delta-NEM bylo přepracovat systém zadávání posudku, aby odpovídal současným potřebám především při stanovování ceny obvyklé. Původní návrh v předchozí verzi již nevyhovoval nynějším požadavkům. Dalším významným cílem bylo automatizovat správu vytvořených posudků v návaznosti na znalecký deník.

Úložiště dokumentů

•
Program nyní umožňuje automaticky spravovat vytvářené i dokončené posudky a zároveň udržovat znalecký deník.
•
Při prvním spuštění se program dotáže na vytvoření úložiště dokumentů a převedení starších posudků. Doporučujeme úložiště vytvořit a převést (importovat) do něj stávající posudky. Převod posudků do úložiště ponechá původní soubory na původních místech, data do úložiště okopíruje.
•
Pro podrobnosti viz úložiště dokumentů,

Zadávání posudku obecně

•
Základní struktura posudku nyní mnohem blíže odráží strukturu textu – posudek je chápán jako posloupnost kapitol.
•
Typ posudku se určí při vytvoření nového posudku výběrem šablony dokumentu. (Např. „Ocenění podle vyhlášky“, „Obvyklá cena“...)
•
Hlavní okno posudku má vlevo doplněný panel, kde se neustále zobrazuje seznam kapitol posudku. Vlastní údaje o kapitole (objektu ocenění) se zobrazují v pravém panelu.
•
Stáří pro výpočet opotřebení je nyní určováno na základě roku výstavby a data „podle stavu ke dni“, takže pokud je třeba posudek přecenit k jinému datu, stačí změnit jen toto datum a všechna opotřebení se sama přepočtou.
•
Při úpravách dokumentu se udržuje jeho historie pro ochranu před neúmyslnou ztrátou dat.
•
Pro podrobnosti viz okno dokumentu,

Ocenění podle vyhlášky

•
Ocenění podle vyhlášky jsme se snažili zachovat pokud možno shodné s předchozí verzí 6.
•
Při výběru „Ocenění podle vyhlášky“ se platná vyhláška určí automaticky na základě data „podle stavu ke dni“.
•
Byla odstraněna část „Úvod a závěr posudku“. Texty „předmět ocenění“, „účel ocenění“ a „nález“ se nyní zadávají samostatně a program je doplní na vhodná místa ve výsledném textu.
•
Do úvodních údajů k posudku byla přidána sekce o vyúčtování, kam lze zadávat údaje o znalečném a fakturaci. Tyto údaje lze použít pro sledování, zda bylo za jednotlivé posudky uhrazeno znalečné.
•
Pro podrobnosti viz ocenění podle vyhlášky,

Obvyklá cena

•
Původní systém tržního ocenění byl zcela přepracován. Viz kapitolu Obvyklá cena.
•
Uživatel má nyní úplnou volnost v řazení kapitol ocenění. Pro každou novou kapitolu lze libovolně zvolit, jakou metodu ocenění má realizovat.
•
Každá kapitola, na základě metody ocenění, které realizuje, určuje nějakou částečnou cenu. Výsledná cena posudku je pak součtem částečných cen.
•
V případě potřeby lze do tržního posudku vložit ocenění podle vyhlášky jako zvláštní kapitolu.
•
Pokud je třeba rozsáhlejší posudek nějak rozčlenit, lze k tomu použít kapitolu typu Podkapitola, která může obsahovat libovolný počet podřízených kapitol.
•
Pomocí kapitoly Prostý text lze do tržního posudku přidat libovolný slovní komentář, případně provést ocenění způsobem, který jinak program speciálně neumožňuje.

MoniT

•
Porovnávací metoda nyní vyhledává prodejní ceny z ČÚZK a umožňuje tyto ceny párovat s nabídkami RK. Metoda zároveň zajišťuje, že nebudou vybrány nemovitosti s nestandardní cenou. Viz MoniT – porovnávací metoda
•
MoniT – model umožňuje pro zadané vlastnosti nemovitosti určit nejpravděpodobnější cenu na základě rozsáhlých statistik. K takto vypočtené ceně umožňuje automaticky vyhledat konkrétní nemovitosti, které cenu dokládají.
•
MoniT – analýza umožňuje analyticky zpracovávat informace získané ze statistického modelu MoniT. Především je možné pro zvolený druh nemovitosti, vlastnosti a datum zobrazit cenovou mapu. Dále je možné naopak pro dané místo a vlastnosti nemovitosti zobrazit časový vývoj ceny.