MoniT

Co je MoniT?

MoniT umožňuje exaktně odhadnout tržní cenu nemovitosti. Umožňuje také získat přehled o celku trhu s nemovitostmi. Založte svoje obchodní rozhodnutí na exaktních informacích místo na dohadech a získejte tak výhodu oproti konkurenci.

Na rozdíl od konkurenčních projektů naše řešení vyniká přesnostní matematického zpracování údajů. Nenabízíme Vám pouhou hromatu nezpracovaných dat. Pomocí špičkových postupů datové analýzy dokážeme z dat získat přesné, spolehlivé a přehledné údaje, které potřebujete ve své každodenní praxi.

Co MoniT obsahuje?

Databáze MoniT

Je rozsáhlý soubor realizovaných a nabídkových cen nemovitostí (přes 1,5 milionu unikátních záznamů). Údaje v databázi jsou očištěny a standardizovány.

Cenový model MoniT

Byl vytvořen komplexní matematickou analýzou databáze. Zachycuje vazby mezi časovými, geografickými, kvantitativními a kvalitativními vlastnostmi nemovitosti a její cenou.

Odhad ceny nemovitosti

Na základě cenového modelu lze exaktně odhadnout tržní cenu nemovitosti, a to jak prodejní, tak nabídkovou.

Vztah mezi nabídkovou a prodejní cenou

Statistckým srovnáním nabídkových a prodejních cen byly určeny přepočítávací koeficienty mezi nabídkovými a prodejními cenami v závislosti na segmentu trchu a vlastnostech nemovitosti.

Statistické a analytické nástroje

Poskytují souhrnné informace o cenách nemovitostí rozčleněné podle požadovaných kritérií. Vytvořte si vlastní „report“ o cenách nemovitostí podle svých potřeb.

Vyhledání srovantelných nemovitostí

pokud potřebujete získat příklady konkrétních nabízených nemovitostí, můžete je v databázi vyhledat, a to včetně fotografií.

MoniT představuje průlomové řešení problému modelování trhu. Jako jediný na trhu dává relevantní a spolehlivé výsledky.

Databáze i cenový model jsou pravidelně měsíčně aktualizovány.

Příklad srovnání cen bytů 3+1, užitná plocha 64 m² k 1.1.2014 a 1.1.2019 podle modelu MoniT

V čem je významný cenový model?

V současném digitalizovaném světě není problém získat rozsáhlá data. Zásadní probém je z množství dat vytěžit užitečné a spolehlivé informace.

 • Ocenění jednotlivé nemovitosti

  Cenový model umožňuje stanovit statisticky nejpravděpodobnější cenu nemovitosti daných vlastností v daném místě a čase. K tomu se automaticky využijí veškeré dostupné informace o cenách.

  To kontrastuje s běžně užívanou porovnávací metodou, kdy se cena odhaduje na základě několika nahodile vybraných nemovitostí. Jak nahodilost výběru srovnatelných nemovitostí, tak velmi malý vzorek vedou ke značně nespolehlivým výsledkům. Odhad ceny cenovým modelem takovými vadami netrpí.

  Pro standardní nemovitosti je ocenění pomocí modelu MoniT výrazně rychlejší, lacinější a spolehlivější než konveční porovnávací metoda.

  Model MoniT identifikuje u každého druhu nemovitosti vlastnosti, které nejvýrazněji ovlivňují cenu. Pro ocenění je tak třeba zadat pouze poměrně malé množství parametrů. Výběr parametrů je založen na exaktní statistické analýze, takže jsou vyloučeny subjektivní domněnky o tom, které vlastnosti mají vliv na cenu a jakou povahu tento vliv má.

  Na základě modelu MoniT je určen koeficient přepočtu nabídkové ceny na prodejní pro jednotlivé segmenty trhu a cenové hladiny. Lze tak korigovat nabídkovou cen porovnávaných nemovitostí statisticky podloženým způsobem.

  Podrobnosti: Cenový model a porovnávací metoda.

 • Monitoring trhu s nemovitostmi

  Pro korektní srovnání cen nemovitostí – jak časové, tak prostorové – je třeba kontrolovat rozdíly v parametrech obchodovaných nemovitostí. Průměrné vlastnosti nemovitostí v centru měst, na okraji a na venkově se podstatně liší. Stejně tak se proměňují v čase. Prostý průměr cen nemovitostí obchodovaných na určitém území/časovém intervalu nekontrolovaně směšuje vliv rozdílných parametrů nemovitosti s vlastní proměnlivostí ceny a dává tak jen zkreslený obraz trhu. Cenový model naproti tomu umožňuje sledovat změnu ceny pro určitou vybranou standardizovanou nemovitost.

  Kromě toho, prostý průměr realizovaných cen přes určité území (městskou část, okres) zakrývá výrazné cenové rozdíly v centru a na okrajích území. Cenový model MoniT umožňuje realisticky vystihnout plynulý průběh změny ceny. Obdobně to platí pro časové úseky.

  Model MoniT umožňuje určit a oddělit jednotlivé faktory ovlivňující cenu, takže je lze samostatně analyticky zpracovávat.

  Podrobnosti: Příklady a technické podrobnosti, Na matematice záleží.

Proč jeden zdroj dat nestačí?

V ideální situaci by měly inforamce o cenách zachycovat přesně jak realizovanou cenu, tak vlastnosti příslušné nemovitosti, za kterou byla cena zaplacena, a zároveň být reprezentativní vzhledem k celku trhu. Reálně v současné době žádný jednotlivý zdroj informací nesplňuje všechna tato kritéria. Kombinace více zdrojů za pomoci statistických metod však dává detailní a platický obraz o celku trhu.

Cenový model MoniT byl sestaven na základě těchto zdrojů dat:

 • Informace o realizovaných prodejích z katastru (ČÚZK)

  + Representativní pokrytí trhu (cca 50% všech převodů)
  + Jde o skutečně realizované ceny
  – Data neobsahují téměř žádné údaje o vlastnostech nemovitosti
  – Je zahrnuto velké množství netržních převodů, které je třeba odfiltrovat.

 • Informace získané monitorováním nabídkových cen

  + Reprezentativní pokrytí většiny trhu
  + Detailní charakteristika nemovitosti
  - Nabídkové ceny jsou systematicky zkreslené

 • Cenové informace z ČSÚ a realitních kanceláří

  + Reálné ceny
  - Ceny jsou vysoce agregované a nespecifické

 • V souhrnu: informace o skutečně realizovaných prodejích jsou schopny poskytnou základní cenovou hladinu. Informace o nabídkovích cenách k tomu umožňují upřesnit jednotlivé faktory ovlivňující cenu. Konečně srovnání informací o realizovaných cenách z jiných zdrojů zajišťuje větší spolehlivosti modelu.

Podrobnosti: Věrohodnost modelu.

Statistiky

Systém MoniT umožňuje vytváře statistiky o trhu nemovitostí podle potřeb uživatele. Pro ilustraci je zde uveden příklad statistiky cen bytů za rok 2019, rozčleněných podle krajů a velikostí obcí (obce do 9999 obyvatel, mezi 10 000 až 49 999 obyvateli a nad 50 000 obyvatel). V tabulce jsou mediány nabídkových a realizovaných cen:

Obsah i strukturu tabulek může uživatel libovolně měnit. Další příklady naleznete v článku Příklady statistik.

Podrobnosti: Uživatelská příručky – Statistika.

Pro koho?

 • Pro soudní znalce a odhace

  MoniT nabízí informace o reálné cenové hladině zvoleného typu nemovitosti. Tuto cenu lze dále zpřesňovat zohledněním specifických vlastností nemovitosti a případně dávat do vztahu s jinými oceňovacími metodami.

 • Pro realitní makléře

  MoniT poskytuje spolehlivé informace o stavu a vývoji trhu – a to jak v realizovaných tak nabídkových cenách.

 • Pro banky a pojišťovny

  MoniT umožňuje automatické ocenění a přecenění velkého portforlia nemovitostí. Lze jej využít i k revizím a kontrole, zda se odhadní cena příliš neliší od tržního průměru.

 • Pro státní instituce a obce

  MoniT umožňuje spolehlivé ocenění vlastněného či spravovaného nemovitého majektu.

 • Pro notáře, advokáty a veřejnost

  MoniT nabízí možnost rychle a spolehlivě získat běžnou tržní cenu nemovitosti, která je předmětem koupě, dědictví či soudního sporu.

MoniT prakticky

MoniT je plně integrován do programu na oceňování nemovitostí Delta-NEM. Realizuje tyto funkce:

 • Ocenění konkrétní nemovitosti pomocí modelu MoniT. Navíc je možné pro nemovitost daných vlastností nechat automaticky vyhledat nejtypičtější reálné příklady.
 • Získání spolehlivého koeficientu přepočtu nabídkové ceny na relizovanou specifický pro daný typ nemovitosti založený na rozsáhlé statistice.
 • Zobrazování statistikých a analytických informací o celku trhu, jako jsou cenové mapy, časové řady, mapy regionů s růstem/poklesem cen, podíly cen různých typů nemovitostí (např. domů ku stavebním pozemkům a pod.) a další statistické informace
 • Vyhledání jednotlivých konkrétních nemovitostí v databázi pro porovnávací metodu.

Informace získané ze systému MoniT jsou buď přímo začleněny do běžného ocenění nebo z nich lze vytvářet tiskové sestavy („reporty“) podle potřeb uživatele.

Systém MoniT je případně možné nasadit separátně a integrovat jej např. do informačního systému zákazníka.

Model MoniT zahrnuje informace o těchto typech nemovitostí:

 • Pozemky: stavební, orná půda, zahrady
 • Domy: rodinné domy, nájemní domy, rekreační objekty
 • Byty

V databázi MoniT jsou zahrnuty i další typy nemovitostí.

Podrobnosti v uživatelské příručce: MoniT – model, MoniT – analýza, Databáze MoniT.

Stáhněte si zkušební verzi zdarma!

Další informace

Příklady a technické podrobnosti
Cenový model a porovnávací metoda
Na matematice záleží
Věrohodnost modelu