MoniT

Příklady a technické podrobnosti

Cenové mapy

Cenová mapa vznikne vypočtením ceny nemovitosti v síti bodů rovnoměrně pokrývající území republiky, přičemž ostatní parametry nemovitosti a časové určení je zafixováno.

Takto vytvořená cenová mapa může sloužit k analýze trhu jako celku. Může také sloužit k posouzení věrohodnosti modelu, podle něhož byla vytvořena.

Cenové mapy podle modelu MoniT lze vykreslovat pomocí programu Delta-NEM. Viz Uživatelskou příručku.

  • Poznámka k cenovým mapám: v poslední době bylo učiněno mnoho pokusů vytvářet cenové mapy zanášením jednotlivých konkrétních případů do mapy a tyto případy následně nějak interpolovat. Takový postup trpí podstatnými metodickými vadami a nemůže vést ke smysluplným výsledkům, protože zanášené ceny nejsou korigovány podle svých různých vlastností, ani na společnou časovou bázi. Jediný korektní způsob, jak vypočítat cenovou mapu, je nejprve určit model cen nemovitostí, který umožňuje kontrolovat vliv specifických vlastností, a teprve na základě tohoto modelu vypočítat geografickou distribuci cen požadovaného typu a v požadovaném čase. To je ovšem poměrně komplikovaný matematický problém.

Stavební pozemky, 1200 m², ostatní parametry průměrné; srovnání ceny k 1.1.2014 a 1.1.2019

Byty 3+1, užitná plocha 64 m², ostatní parametry průměrné; srovnání ceny k 1.1.2014 a 1.1.2019

Orná půda, 11 000 m², ceny k 1.1.2019 – je patrná zcela odlišná distribuce cen než u stavebních pozemků.

Rekreační chalupy, 64 m², ceny k 1.1.2016 – je patrná odlišná distribuce cen od rezidenčních nemovitostí. Vyšší ceny jsou v okolí velkých měst, ale nikoli v jejich centrech a dále v rekreačně atraktivních oblastech. Nižší podrobnost mapy je dána výrazně nižším počtem případů tohoto typu nemovitostí na trhu.

Roční změna ceny rodinných domů mezi 1.1.2014 a 1.1.2015.

Poměr ceny za m² rodinného domu ku ceně za m² stavebního pozemku k 1.1.2015.

Časové řady (cenové indexy)

Na základě modelu MoniT lze též zobrazit vývoj ceny v zadané lokalitě v průběhu zvoleného časového intervalu. Poměr cen v různých časech se někdy nazývá cenový index. Vzhledem k tomu, že se ceny nemění po celém území republiky stejně, je možné porovnat vývoj cen i ve více zvolených lokalitách.

Byty 3+1, užitná plocha 64 m², osobní vlastnictví, ostatní parametry průměrné; vývoj ceny v letech 2014 až 2019 ve vybraných městech.

  • Ceny v Pardubicích reagují na obecný růst, ale po dosažení jisté úrovně ceny stagnují.
  • V Karlových Varech – patrně v důsledku odlivu ruské menšiny – ceny bytů podstatně nerostly.
  • Naopak v Kladně ceny bytů reagují na drasticky zvýšenou cenovou hladinu bytů v Praze a nárůst nejeví tendenci ke zpomalení.

Databáze

Databáze MoniT je výsledkem průběžného monitorování nabídek cen nemovitostí na internetu.

Každá nabízená nemovitost je průběžně sledována, takže je znám vývoj její ceny. Do databáze je nemovitost zařazena, až když je stažena z nabídky – lze tedy předpokládat, že poslední nabízená cena se blíží ceně realizované.

V databázi je možné vyhledávat na úrovni jednotlivých nemovitostí pro ocenění porovnávacím způsobem.

Příklad záznamu databáze MoniT: