MoniT

Podmínky užívání služeb MoniT

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto smluvní podmínky upravují užívání služeb MoniT, které slouží k získávání informací o trhu s nemovitostmi v České republice.

1.2 Poskytovatelem služeb je:

Diotima, s.r.o.
Přemyslovská 14
130 00 Praha 3-Vinohrady
IČ: 26 11 54 76
Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 71429.

1.3 Služby jsou poskytovány prostřednictvím webu https://diotima.cz (dále jen „web“) a software na oceňování nemovitostí Delta-NEM. Licenci k užívání software Delta-NEM upravuje samostatná smlouva. Ve vztahu k software Delta-NEM upravují tyto podmínky pouze užívání služeb MoniT.

1.4 Služby MoniT mohou být poskytovány i prostřednictvím webů/software třetích stran na základě smlouvy s poskytovatelem. V tom případě se tyto podmínky aplikují přiměřeně rozsahu a způsobu zpřístupnění služeb MoniT.

1.5 Ke službám MoniT je možné individuálně dojednat automatizovaný přístup pomocí API. Takové užívání služeb MoniT se řídí samostatně uzavřenou smlouvou.

2. Předplatné

2.1 K faktickému užívání služeb MoniT se musí fyzická nebo právnická osoba registrovat na webu a uhradit poplatek za předplatné, za jednotlivou službu nebo uhradit licenční poplatek za příslušný modul software Delta-NEM.

2.2 Uživatel je povinen při registraci vyplnit úplně a pravdivě identifikační a fakturační údaje a tyto údaje udržovat aktuální.

2.3 Pokud není služba uhrazena přímo, zúčtovává se čerpání služeb MoniT proti kreditu získanému formou předplatného.

2.4 Ceník předplatného spolu s odpovídající výší kreditu a dobou trvání předplatného je zveřejněn na webu.

2.5 Zvolená výše kreditu je k účtu uživatele připsána v okamžiku obdržení platby za předplatné.

2.6 Kredit nevyčerpaný během doby předplatného propadá. Pokud uživatel uhradí další předplatné před vypršením stávajícího, lhůta následujícího předplatného začne běžet až okamžikem vypršení stávajícího předplatného či vyčerpání stávajícího kreditu.

3. Omezení užití informací

3.1 S informacemi získanými prostřednictvím služeb MoniT je uživatel oprávněn nakládat pouze způsobem výslovně uvedeným v těchto podmínkách.

3.2 Uživatel je právně získané informace užívat k těmto účelům:
a) jako podklad k interním rozhodovacím procesům
b) jako znalec k vypracování znaleckého posudku; jako certifikovaný odhadce pro vypracování odhadu ceny nemovitosti.
c) s výjimkou informací o transakčních cenách z ČÚZK ve své obchodní činnosti pro komunikaci se zákazníky (typicky v realitách).

3.3 Bez souhlasu poskytovatele nesmějí být informace zveřejňovány ani dále prodávány, byť v agregované nebo transformované formě.

3.4 Z důvodu ochrany osobních údajů mohou být údaje o transakčních cenách z ČÚZK použity pouze interně uživatelem nebo v rámci znaleckého posudku či odhadu, který byl vypracován pro potřeby státních orgánů, bank a podobných institucí.

3.5 Přístup ke službám MoniT a souvisejícím datům je povolen pouze pomocí k tomu určených uživatelských rozhraní na webu, pomocí programu Delta-NEM nebo pomocí webů/softwaru smluvních třetích stran.

3.6 Jakékoli automatizované nebo hromadné stahování dat je zakázáno. Je zakázáno ukládání nebo hromadění dat získaných pomocí služeb MoniT nad běžné využití informací popsané výše.

4. Licence

4.1 Web je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. autorským dílem.

4.2 Provozovatel uděluje uživateli nevýhradní licenci k užívání díla k získávání informací o trhu s nemovitostmi.

4.3 K jakémukoli jinému užití díla, zejména kopírování, vytváření odvozených nebo souborných děl, další pronájem či půjčování není uživatel oprávněn.

4.4 Uživatel není oprávněn pomocí reverzního inženýrství analyzovat principy na nichž je web postaven.

4.5 Části webu jsou chráněny jako průmyslový vzor. Je tedy zakázáno vytvářet weby s podobným designem.

5. Zpracování osobních údajů

5.1 Poskytovatel zpracovává osobní údaje uživatele, a to jméno, adresu, telefon, e-mailovou adresu, rodné číslo, IČ, DIČ a další údaje, které uživatel zadal při registraci nebo jiným způsobem sdělil.

5.2 Poskytovatel zpracovává osobní údaje uživatele k zajištění běžného obchodního vztahu. Dále je může využít k doručení obchodních nabídek souvisejících s vlastním předmětem činnosti. Uživatel má možnost vyjádřit nesouhlas s dalším zasíláním obchodních nabídek, typicky pomocí odkazu v zaslaném e-mailu.

5.3 Poskytovatel předá osobní údaje uživatele dalším subjektům pouze tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům, nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv poskytovatele.

6. Odpovědnost

6.1 Poskytovatel zaručuje, že poskytované informace jsou založeny na reprezentativním vzorku trhu s nemovitostmi a jsou zpracována z řádnou péčí s použitím vhodných matematických a statistických postupů.

6.2 Provoz webu je technicky zajištěn pomocí cloudových služeb, které vykazují vysokou míru spolehlivosti. Poskytovatel přesto upozorňuje uživatele, že může dojít k výpadku služeb, také v důsledku okolností, které poskytovatel není schopen ovlivnit.

6.3 Uživatel je povinen provozovateli neprodleně oznámit jakékoli významné závady ve funkci služeb MoniT, pokud uživateli brání v jejich řádném užívání.

6.4 Všechny oznámené vady ve funkci služeb MoniT je provozovatel povinen v přiměřené lhůtě odstranit. Uživatel je povinen mu při tom poskytnout potřebnou součinnost.

6.5 Uživatel bere na vědomí, že veškeré odhady cen nemovitostí provedené pomocí služeb MoniT jsou statisticky průměrné a nemusí odpovídat specifickým poměrům konkrétní nemovitosti. Odhad ceny pomocí služeb MoniT nemůže nahradit znalecký posudek.

6.6 Poskytovatel nenese odpovědnost za vhodnost užití informací získaných ze služeb MoniT pro konkrétní účel, ke kterému je uživatel použil.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto podmínky platí ve znění uveřejněném na webu poskytovatele.

7.2 Užíváním webu poskytovatele či služeb MoniT prostřednictvím jiného software uživatel vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami a ve vztahu k poskytovali jsou závazné.

7.3 Pro uživatele, který má předplatné služeb MoniT, je účinné znění podmínek platných v době objednání předplatného, pokud není v následných aktualizací podmínek stanoveno jinak.

7.4 O aktualizaci podmínek jsou držitelé předplatného vyrozuměni e-mailem.

7.5 Pokud by se změna podmínek měla týkat i aktuálních držitelů předplatného, má uživatel právo ve 14denní lhůtě od doručení upozornění ukončit běžící předplatné. V takovém případě je poskytovatel povinen uživateli vrátit poměrnou část ceny předplatného vzhledem k nevyčerpanému kreditu.