Delta-NEM

Delta-NEM je přehledný a spolehlivý program na oceňování nemovitostí. Umožňuje oceňování podle cenového předpisu, pomocí široké nabídky tržních postupů a v neposlední řadě obsahuje analytické a statistické nástroje pro analýzu trhu nemovitostí jako celku. K tomu je pohodlně, z jednoho místa dostupné množství informací z různých zdrojů na internetu.

Přehledné uživatelské prostředí

A – seznam kapitol dokumentu. Ať už jde o znalecký posudek, odborný odhad nebo analýzu trhu, dokument je přehledně členěn na kapitoly. Při ocenění podle vyhlášky je struktura kapitol daná. Pro tržní oceňování má uživatel volnost zvolit strukturu kapitol tak, aby odpovídala jeho záměrům. Každá kapitola odpovídá jedné metodě ocenění resp. ocenění jedné součásti nemovitosti.

B – historie dokumentu. Při úpravách se dokument automaticky ukládá. Zde je zobrazena historie úprav. Je možné zobrazit starší verzi dokumentu a případně se k ní vrátit, pokud byly omylem provedny nechtěné změny.

C – data aktuální kapitoly. Podle zvoleného typu kapitoly (který odpovídá určitému oceňovacímu postupu) jsou zde zobrazeny datové položky, které je třeba zadat. V průběhu zadávání dat program automaticky přepočívátá výsledek a zobrazuje všechny důležité mezivýsledky.

D – výsledný text kapitoly. Každé kapitole odpovídá výsledný text. Ten je možné nechat průběžně zobrazovat. Každá změna v datech ocenění se okamžitě promítne do výsledného textu. Uživatel tak má naprostou kontrolu nad výsledkem své práce.

Více v uživatelské příručce: Okno dokumentu

Data z internetu přímo do posudku

 • Napojení na systém MoniT, který obsahuje údaje o tržních cenách více než 1 000 000 nemovitostí.
  • Pohodlné vyhledání srovnatelných nemovitostí.
  • Určení statisticky nejpravděpodobnější ceny nemovitosti daných vlastností.
  • Stanovení přepočítávacích koeficientů nabídkové na realizovanou cenu založené na rozsáhlé statistice.
  • Informace celku trhu – cenové mapy, trendy ceny a další statistiky.
 • Úplné informace z katastru nemovitostí pohodlně v programu:
  • Automatické načtení obsah LV podle zadaného čísla. Vyhledání LV na základě adresy nemovitosti.
  • Výměry a zatřídění všech pozemků se stisknutím jednoho tlačítka přenesou do posudku – pozemky oceníte během několika sekund!
  • Katastrální mapa jako příloha.
  • Více v uživatelské příručce: Přístup do katastru
 • Kompletní seznam všech adresních míst v ČR.
  • Program automaticky nabídne seznam ulic v dané obci/části obce a seznam čísel popisných ve zvolené ulici.
 • Fotografie nemovitosti se sama stáhne z Google Stree View.
 • Podrobné informace o cenových mapách:
  • Informace o datech platnosti.
  • Automatické vyhledání ceny pozemku, pokud to cenová mapa na internetu umožňuje.
  • Kopie cenové mapy jako příloha, pokud je na internetu dostupná.
 • Úplné informace z Malého lexikonu obcí.
 • Informace o sousednostech katastrálních území pro automatizované ocenění pozemků.
 • Kdykoli program vylepšíme nebo doplníme, při následujícím spuštění Vám program automaticky nabídne aktualizaci. Veškeré aktualizace (i z důvodu změny vyhlášky) jsou zdarma v rámci licenčního poplatku.

Úložiště dokumentů

 • Dokumenty se automaticky ukládají, číslují a zobrazuje se jejich přehled. Lze v nich snadno vyhledávat.
 • Dokumenty v úložišti jsou automaticky provázané se znaleckým deníkem.
 • Úložiště dokumentů lze sdílet po síti a umožnit tak skupinovou spolupráci.
 • Více v uživatelské příručce: Úložiště dokumentů

Vše přehledně po ruce

 • Program zobrazuje vyčerpávajícím způsobem veškeré mezivýsledky výpočtu, hodnoty koeficientů, součty sloupců tabulek a výsledné ceny, takže znalec má neustálý přehled o zadávaném posudku.
 • Změnou data ocenění v úvodu dojde k automatickému přecenění posudku. To platí i při změně vyhlášky.
 • Je možné vytvářet vlastní šablony dokumentů pro urychlení zpracování běžných typů posudků a odhadů.
 • Možnost přesunovat a kopírovat objekty v rámci posudku i mezi posudky (např. několik znalců tak může zpracovávat části rozsáhlého posudku, které se potom spojí v jeden nebo lze měnit pořadí objektů v posudku a pod.)
 • Možnost přehledného rozdělení posudku na oddíly a variantní ocenění jedné nemovitosti v rámci jednoho posudku.
 • Možnost snadné úpravy titulní stránky a úvodní a závěrečné části posudku.
 • Možnost ovlivnit vzhled výsledného posudku úpravou stylů písma.
 • Je možné nastavit i velikosti písma na obrazovce, což umožňuje pohodlnou práci i uživatelům se slabším zrakem.
 • Je možné práci s programem kdykoli ukončit – stav neukončené práce se uloží a při opětovném spuštění program začne přesně tam, kde byla práce přerušena.
 • Vestavěný kalkulátor výměr a obestavěných prostorů umožňuje přehledné rozdělení složitějšího výpočtu na části pomocí pojmenovaných proměnných:
  • Proměnná se vytvoří prostým zapsáním jejího jména do výrazu.
  • Snadné přejmenování proměnných, možnost užití dolních indexů.
  • Lze používat přirozená matematická znaménka pro násobení, mocninu, odmocninu a π (pí).

Chci vědět víc

 • Přečtěte si co o programu říkají naši uživatelé.
 • Zdarma si stáhněte zkušební verzi, která obsahuje všechny funkce verze plné.
 • Zavolejte nám a domluvte si bezplatné předvedení programu nebo konzultaci. Rádi Vám odpovíme na všechny Vaše otázky. (Kontakt je na patě stránky.)
 • Nebo si program rovnou objednejte.