Delta-NEM

Kalkulátor

Na místech, kde je v programu Delta-NEM třeba zadat výměru či obestavěný prostor objektu, je použit kalkulátor, který slouží k zadávání a vyhodnocování matematických výrazů. Hlavní výhodou vestavěného kalkulátoru je především možnost rozdělit zadávaný výraz na části pomocí proměnných, což umožňuje mnohem přehlednější členění výpočtu.

V nejjednodušším případě obsahuje výraz čísla, znaménka pro čtyři základní početní úkony (sčítání, odčítání, násobení a dělení) a závorky (kulaté či hranaté), které mohou být vnořeny do libovolné hloubky.

Čísla mohou mít číslice rozděleny do skupin pomocí mezer (např. lze psát 1234 i 1 234). Desetinné znaménko lze zapisovat jako tečku i čárku, okamžitě je však převedeno na symbol, který je určen v nastaveních programu (aby byla zajištěna konsistence užívání desetinného znaménka v celém výsledném posudku).

Znak pro násobení se zadává jako hvězdička (*), znak pro dělení jako lomítko (/), okamžitě jsou však nahrazovány příslušným symbolem vybraným v nastaveních programu (pro násobení lze zadat křížek nebo tečku, pro dělení dvojtečku). Při vyhodnocování výrazu se užívá běžného pravidla, že násobení a dělení má přednost před sčítání a odčítáním. (Tj. výsledkem 1+2*3 je 7, nikoli 9).

Příklad užití kalkulátoru

Užití proměnných

Přehlednosti výpočtu je možné dosáhnout především rozdělením výrazu na části pomocí proměnných. Počítáme-li výměru, rozdělíme ji na přirozené části, které pojmenujeme. Výměry částí pak zadáváme jednotlivě. Takováto část výrazu se nazývá proměnná. Proměnnou vytvoříme prostým zapsáním jejího jména do výrazu. Kalkulátor automaticky vytvoří nový řádek výrazu s definicí proměnné, kam je možné doplnit její hodnotu. Hodnotu lze opět zadat výrazem, který může obsahovat další proměnné. Název proměnné musí začínat písmenem, dále může obsahovat jakákoli písmena a číslice. Jsou přípustné i znaky s diakritickými znaménky. Název proměnné nesmí obsahovat mezeru (mezera ukončuje proměnnou). Pokud je však potřeba vytvořit víceslovný název proměnné, je možné mezery mezi slovy nahradit podtržítky (např. hlavní_část).

Pokud se jedna a táž část výrazu ve výpočtu vyskytuje opakovaně, lze rovněž s výhodou použít proměnné – opakující se část pojmenujeme a potom se na její hodnotu odkazujeme již jen jejím jménem.

Kalkulátor dále umožňuje nastavit formát názvu proměnné. Toho lze využít k vytvoření dolních indexů v názvech proměnných, nastavení tučného písma či kurzívy v názvech proměnných a dalších efektů zvyšujících přehlednost. Formát názvu proměnné lze změnit v řádku definujícím proměnnou (název proměnné vlevo před rovnítkem – viz obrázek). Změnou formátu v definici proměnné se změní formát všech jejích užití. Formát se nastavuje stejně jako kdekoli jinde v textu – buď z nástrojové lišty, nebo z nabídky Formát, položka Formát znaků.

Obdobným způsobem lze proměnnou přejmenovat. Pokud změníte jméno proměnné v její definici (tj. vlevo před rovnítkem), změna se promítne do všech užití proměnné.

Matematické symboly

Zadávaný výraz lze dále zpřehlednit užitím přirozených matematických symbolů. Symbol lze vložit do výrazu pomocí nabídky Symbol v nástrojové liště. Lze vložit odmocninu, druhou a třetí mocninu a π. Mocninu lze rovněž zadat nastavením formátu písma „horní index“ požadovaným znakům, které mají být součástí exponentu.

Kalkulátor dále dokáže vyhodnotit goniometrické funkce: sin, cos, tg, cotg, arc sin, arc cos, arc tg, arc cotg – parametr funkcí je zadáván ve stupních (nikoli v radiánech). Dostupné jsou i další funkce: ln (přirozený logaritmus), log2 (logaritmus o základu 2), log10, log (logaritmus o základu 10), abs (absolutní hodnota, lze ji zadat i pomocí dvou svislých čar, např. | x |), sqr, sqrt (odmocnina, lze ji zadat i jako symbol √ ).

Vyhodnocování výrazu

Výraz se průběžně vyhodnocuje při každé změně. Je rovněž možné označit část výrazu (pomocí kláves Shift+šipka), kalkulátor potom zobrazí i hodnotu označené části výrazu, což může být užitečné při analýze výsledné hodnoty výrazu.